Je werd naar deze website doorverwezen omdat je lid was van FeriaZ. De deals van FeriaZ vind je nu terug bij Outspot. Met 6 miljoen leden zijn zij nog beter in staat om de beste prijzen te verkrijgen!
5 miljoen leden+
35% tot 80% korting
Tot 6 maanden terugbetalingsgarantie
Geen dossierkosten
Gratis verzending

1. Algemeen

De term ´Outspot´ op deze site verwijst naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Confinity bvba:

Confinity bvba (Outspot)

Maatschappelijke zetel
Varentschoot 10
9840 De Pinte
België

Adres
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
België

KBO-nr: BE0897.991.257
helpdesk@outspot.eu

Tel.: +32 2 880 87 55
Fax: +32 2 880 87 56

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Outspot als verkopende partij betrokken is.

3. Onjuistheden

Outspot is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk diende te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Outspot die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

4. Veilig betalen

Outspot biedt via het betaalplatform van Ogone diverse manieren aan om elektronisch en veilig te betalen.

5. Rechten van de consument

Al uw rechten blijven onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder. Outspot fungeert enkel als transactie- en marketingkanaal. Voor eventuele problemen of defecten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de adverteerder die de herstelling, vervanging of schadevergoeding conform uw rechten voor zijn rekening neemt.

6. De herroepingstermijn

6.1. Algemeen

U heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde concreet vanaf de dag volgend op de dag waarop u de bestelde voucher per e-mail heeft ontvangen.

Elke aanvraag tot verzaking aan de aankoop moet schriftelijk gericht worden tot Outspot (Confinity bvba) via helpdesk@outspot.eu.
U kunt daarvoor gebruik maken van het herroepingsformulier.

Op sommige acties is er zelfs een terugbetalingsgarantie tot 6 maanden na aankoop. Klik hier voor meer info.

6.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

6.2.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten waarbij uw voorkeur werd uitgevoerd door de leverancier (bijvoorbeeld bij vermelding van uw naam op een product). Het herroepingsrecht is eveneens niet van toepassing op reizen die online geboekt worden en op tickets voor evenementen, concerten, festivals of belevenissen met betrekking tot een of meerdere vaste data.

6.2.2 In volgende gevallen is het herroepingsrecht eveneens niet van toepassing. Dit gaat dan om producten die:

 • volgens uw specificaties vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd;
 • snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen; de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij u de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

6.3. Terugbetalingen tijdens de herroepingstermijn

De terugbetaling zal ten laatste 14 dagen na uitoefening van dit herroepingsrecht gebeuren en dit voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat betaald werd voor de aankoop van de voucher. De terugbetaling mag worden uitgesteld totdat Outspot uw goederen heeft ontvangen, of totdat u bewijs heeft gegeven van de verzending.

7. 100% terugbetalingsgarantie tot 6 maanden na aankoop (niet voor producten)

Wettelijk dient Outspot een terugbetalingstermijn in acht te nemen van 14 dagen voor de meeste campagnes. In het kader van de 100% terugbetalingsgarantie van Outspot, wordt echter 100% terugbetaling tot 6 maanden na aankoop gegarandeerd. Dit kan op eenvoudige aanvraag per brief of e-mail. Voeg de voucher en een kopie van de identiteitskaart toe.

Voor tickets voor evenementen, concerten en festivals of reizen/belevenissen met betrekking tot een of meerdere vaste data, geldt deze garantie niet. Ook voor levering van producten geldt deze garantie niet. De garantie wordt bij de acties telkens duidelijk aangeduid op de website (zie logo 6 maanden terugbetalingsgarantie). Opgelet: indien de voucher gereserveerd, opgebruikt of vervallen is, vervalt de garantie.

Opgelet: Als u de aankoop (voor een deel) met een waardebon betaald heeft, wordt het volledige bedrag in de vorm van een waardebon terugbetaald. Waardebonnen zijn niet cumuleerbaar.

8. Producten: service, garantie of annulatie

Bij ‘Praktisch’ staat vermeld wie verantwoordelijk is voor de aanbieding: Outspot of een partner. Daar staan tevens de contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) vermeld.

Er zijn verschillende redenen waarom u een service-, garantie- of annuleringsverzoek zou willen indienen, bijvoorbeeld:

8.1. U wilt afzien van de aankoop (geen defect)
8.2. U heeft het product nog niet ontvangen
8.3. Het geleverde product is onvolledig, defect of beschadigd bij levering
8.4. U wilt beroep doen op de garantietermijn

Neem contact op met de verantwoordelijke partner of met Outspot (via helpdesk@outspot.eu) indien u vragen heeft over een van bovenstaande zaken.

Wie betaalt indien nodig de verzendkosten voor retourzendingen?

Outspot neemt de retourkosten voor z’n rekening in volgende gevallen:

- Het bestelde product is direct bij levering defect en defect valt niet af te leiden a.d.h.v. foto’s
- Het bestelde product is binnen 6 maanden na aankoop defect
- Verkeerde of incomplete levering

In volgende gevallen komen de retourkosten voor eigen rekening:

- Geen defect, u wilt gewoon afzien van het product
- Het bestelde product is na 6 maanden of langer na aflevering defect geraakt

Als Outspot een annulatie, service of garantieverzoek in behandeling neemt, dan wordt geprobeerd dit altijd binnen een redelijke termijn op een goede wijze op te lossen.

Het kan voorkomen dat wij geen product kunnen naleveren omdat er geen voorraad is. Als dit het geval is, wordt er standaard een gehele of gedeeltelijke terugbetaling (in de vorm van een waardebon of in cash) aangeboden.

Opmerking

U dient tijdens de bedenktijd van 14 dagen voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. U heeft het recht om het product te beoordelen en te proberen of u het wilt houden, zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang u nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het niet gebruiken. Wanneer u het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of u de zaak daadwerkelijk wilt houden, daalt het product in waarde. De webwinkelier heeft dus recht op vergoeding wanneer u het product gebruikt terugzendt.

9. Persoonsgegevens

In België wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geregeld door de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze wetgeving wordt door Outspot nageleefd. Zo heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om uw eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

10. Aansprakelijkheid

Outspot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen, ongevallen, verliezen of wat dan ook die verbonden zijn aan het aanbod. Outspot kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten zijn wil om, slecht, niet of niet tijdig ontvangen door de klant van informatie die nodig is om de (tijdig) bestelling uit te voeren.

11. Disclaimer

Alle informatie op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen aan verandering onderhevig zijn. Outspot (Confinity bvba) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Outspot (Confinity bvba) of haar partners.

Outspot erkent de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 op de behandeling van de persoonlijke gegevens voor het aanwenden en verzamelen van gegevens die verstrekt worden in België via de Outspot-site en opgenomen worden in het bestand van Outspot. Volgens deze wet heeft u het recht uw gegevens te raadplegen of te wijzigen. Dit kan eenvoudig per e-mail verzoek.

De gegevens zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden.

12. Diverse bepalingen

Outspot streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen de 8u (op werkdagen) te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Outspot, wordt u in elk geval binnen de vijf werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Outspot een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.

De maatschappelijke zetel van Confinity N.V. is gevestigd te 9840 De Pinte, Varentschoot 10, met KBO-nummer 0897 991 257. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden echter te sturen naar de vestiging van Outspot (Dorp 16, 9830 Sint-Martens-Latem) of naar het e-mail-adres helpdesk@outspot.eu.

Alle prijzen worden vermeld op de site en zijn inclusief btw voor leveringen binnen de EU en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. U kunt in vermeld geval uw bestelling kosteloos annuleren. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taksen die u moet betalen.

Bestellen kan vanaf 18 jaar.

8.979.019
leden

Schrijf u gratis in: