De kracht van 3 miljoen leden
Tot 6 maand terugbetalingsgarantie
35% tot 80% korting

1. Algemeen

De term “Outspot” op deze site verwijst naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Confinity bvba:

Confinity bvba
Varentschoot 10
9840 De Pinte
België
info@outspot.be
KBO-nr:  BE0897.991.257

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Outspot als verkopende partij betrokken is.

3. Onjuistheden

Outspot is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk diende te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Outspot die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

4. Veilig betalen

Outspot biedt via het betaalplatform van Ogone diverse manieren aan om elektronisch en veilig te betalen.

5. Rechten van de consument

Alle rechten van de consument blijven onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder. Outspot fungeert enkel als transactie- en marketingkanaal. Voor eventuele problemen of defecten kan de consument rechtstreeks contact opnemen met de adverteerder die de herstelling, vervanging of schadevergoeding conform de rechten van de consument voor zijn rekening neemt.

6. De herroepingstermijn

6.1. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde concreet vanaf de dag volgend op de dag waarop hij de bestelde waardebon per e-mail heeft ontvangen.

Elke aanvraag tot verzaking aan de aankoop moet schriftelijk gericht worden tot
Outspot (Confinity bvba)
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
België

Zoals omschreven in artikel 47, §4 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming, beschikt de consument niet over het recht om het herroepingsrecht uit te oefenen en aan de aankoop te verzaken, voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen of dienstenovereenkomsten, waarvan de uitvoering met instemming van de koper begonnen is doordat deze laatste de waardebon voor het einde van de herroepingstermijn van veertien kalenderdagen aan de Partner overhandigd heeft.

Opgelet: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op reizen die online worden geboekt.

6.2. Terugbetalingen tijdens de herroepingstermijn

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De terugbetaling zal ten laatste 30 dagen na uitoefening van dit herroepingsrecht gebeuren en dit voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat betaald werd voor de aankoop van de bon.

Men kan er eveneens voor kiezen om deze terugbetaling te wijzigen in een aankoopbon die een korting zal geven bij een volgende aankoop op de site www.outspot.be.

7. Annulering transactie : 100% terugbetalingsgarantie tot 6 maanden na aankoop

Wettelijk dient Outspot slechts een terugbetalingstermijn in acht te nemen van 14 dagen voor de meeste campagnes. In het kader van de 100% terugbetalingsgarantie van Outspot, wordt echter 100% terugbetaling tot 6 maanden na aankoop gegarandeerd. Dit kan op eenvoudige aanvraag per brief of e-mail. Voeg de voucher en een kopie van de identiteitskaart van de persoon die de voucher heeft aangekocht toe. Voor tickets voor evenementen, concerten of festivals of reizen/belevenissen met betrekking tot een of meerdere vaste data, geldt deze garantie niet. Ook voor levering van producten geldt deze garantie niet. Of de garantie van toepassing is voor de aanbieding, wordt telkens duidelijk aangeduid op de site. Dit uiteraard voor zover de voucher nog niet gereserveerd bij de partner, opgebruikt of vervallen is.

8. Persoonsgegevens

In België wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geregeld door de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze wetgeving wordt door Outspot nageleefd. Zo heeft de koper bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

9. Aansprakelijkheid

Outspot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen, ongevallen, verliezen of wat dan ook die verbonden zijn aan het aanbod. Outspot kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten zijn wil om, slecht of niet of niet tijdig ontvangen door de klant van informatie die nodig is om de (tijdig) bestelling uit te voeren.

10. Disclaimer

Alle informatie op deze website is uiterst zorgvuldigd samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen aan verandering onderhevig zijn. Outspot (Confinity bvba) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Outspot (Confinity bvba) of aan haar partners.

Outspot erkent de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 op de behandeling van de persoonlijke gegevens voor het aanwenden en verzamelen van gegevens die verstrekt worden in België via de Outspot-site en opgenomen worden in het bestand van Outspot. Volgens deze wet heeft elk lid het recht zijn gegevens te raadplegen of te wijzigen. Dit kan eenvoudig per schriftelijk (-mail of papier) verzoek.

De gegevens zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden.

11. Diverse bepalingen

Outspot streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen de 48 uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Outspot, wordt de consument in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Outspot een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.

De maatschappelijke zetel van Confinity N.V. is gevestigd te 9840 De Pinte, Varentschoot 10, met KBO nummer 0897 991 257. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden echter te zenden aan de vestiging van Outspot (Dorp 16, 9830 Sint-Martens-Latem) of naar het e-mail adres info@outspot.be.

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal U zo snel mogelijk worden geïnformeerd. U kan in voormeld geval kosteloos uw bestelling annuleren. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taxen dewelke door de ontvanger moeten betaald worden.

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder.

3.177.631
leden

Schrijf je gratis in:

Quote van de week

Snelle efficiënte afhandeling met goede aanbiedingen. Doe zo voort !
- Tommy S.