outspot.be

Loading profile...

Schrijf je gratis in en mis geen enkele deal! Ik wens mij in te schrijven op de nieuwsbrief

Algemene verkoopsvoorwaarden – Outspot Travel


Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie.

Artikel 2: Promotie

§1. De gegevens op de voucher binden de reisorganisator die de promotie heeft uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht.
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
§2. De reisorganisator kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3: Prestaties

De prestaties omvatten een of meerdere elementen, namelijk:

- Luchtvervoer

De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen is meestal beperkt door het nationaal of internationaal recht dat op hen van toepassing is, of door hun eigen Bijzondere Voorwaarden. De koper dient kennis te nemen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de partners-luchtvaartmaatschappijen.
De luchtvaartmaatschappij kan de vertrek- en aankomsturen, de tussenlandingen en/of de luchthaven wijzigen.
Conform de Internationale Conventies, zijn aansluitingen niet verzekerd en dus wordt aan kopers aangeraden om niets te plannen op de dag zelf van de heen- en terugvlucht en de dag erna.
OUTSPOT vestigt de aandacht van de kopers op de verplichting om alle door de luchtvaartmaatschappij uitgevaardigde veiligheidsinstructies na te leven, met name wat betreft de aanmeldingstijden op de luchthaven en de voorwerpen die aan boord zijn toegestaan.
Bepaalde luchtvaartmaatschappijen beperken de hoeveelheid bagage en/of het gewicht ervan. Elke overschrijding is voor rekening van de koper. Anderzijds, wat betreft de waarde van de bagage, zal de luchtvaartmaatschappij in geval van verlies of beschadiging van de bagage de koper slechts vergoeden ten belope van het bedrag voorzien in de Internationale Conventies. Daarom wordt de koper aangeraden een verzekeringspolis af te sluiten voor een bedrag dat overeenstemt met de waarde van de voorwerpen die hij vervoert.
De luchtvaartmaatschappij kan weigeren om zwangere vrouwen te laten instappen.
Wanneer het vervoer niet in de prestatie is inbegrepen, valt de reservering en inrichting van het vervoer onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper. OUTSPOT kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging, annulering of wijziging van het vervoer die de koper afzonderlijk van de prestatie heeft besteld bij een derde dienstverlener.

– Cruises

OUTSPOT kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de kapitein bewust beslist het vertrek van het schip uit te stellen, de oorspronkelijke vaarroute te wijzigen, de inscheping van een passagier te weigeren, een of meerdere passagiers onderweg over te plaatsen naar een ander schip in het belang van de veiligheid van het schip en de opvarenden.
De kapitein kan eveneens de route van de cruise wijzigen en alle veiligheidsmaatregelen nemen die hij nuttig acht, met name wegens, maar niet beperkt tot, meteorologische redenen.
Beslissingen die door de kapitein worden genomen, kunnen in geen geval beschouwd worden als eenzijdige wijzigingen van het contract of als niet-uitvoering van het contract. OUTSPOT kent in de hierboven beschreven gevallen geen terugbetaling of vergoeding aan de koper toe.
De koper is verplicht de uren waarop het schip aanlegt te respecteren.
De scheepvaartmaatschappij kan zich het recht voorbehouden een passagier aan boord te weigeren wanneer deze gevaarlijke producten of voorwerpen in zijn bezit heeft, zoals, maar niet beperkt tot: stoffen onder toezicht, vuurwapens, springstoffen, zuurstof, ontvlambare producten,… OUTSPOT kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de koper de regels die door de scheepvaartmaatschappij tijdens de cruise worden opgelegd, niet naleeft. In dat geval zal OUTSPOT in geen geval overgaan tot terugbetaling.
OUTSPOT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de bagage van de koper. OUTSPOT zal in geen geval overgaan tot terugbetaling of vergoeding. OUTSPOT raadt de kopers aan om op eigen initiatief een verzekering af te sluiten bij een derde verzekeringsmaatschappij teneinde een vergoeding te bekomen in geval van verlies of diefstal van bagage.

– Accommodatie

De accommodatievoorwaarden worden uitdrukkelijk vermeld in het kader van de beschrijving van de prestatie.
De duur van het verblijf of de reis wordt uitgedrukt in nachten of in dagen.
De uren van vertrek en aankomst in de kamers zijn vastgelegd in de voorwaarden van elke partner. De kopers moeten zich bijgevolg rechtstreeks bij de partners informeren over de vertrek- en aankomstmodaliteiten.
Bepaalde activiteiten die gewoonlijk door de partner worden aangeboden, kunnen buiten het seizoen niet beschikbaar zijn.
OUTSPOT vestigt de aandacht van de koper op het feit dat de classificaties die meestal in sterren boven de tekst van de deal worden aangegeven, zijn opgesteld op basis van plaatselijke normen en OUTSPOT nergens toe verbinden: ze worden uitsluitend ter informatie gegeven. De koper dient zich te informeren over kwaliteit van de door de partner aangeboden prestaties.

– Restaurant

De maaltijden die in de prestatie zijn inbegrepen worden uitdrukkelijk vermeld op de website van OUTSPOT.
Alle bijkomende consumpties zijn voor rekening van de koper en moeten onmiddellijk bij de partner in kwestie worden afgerekend.

– Bijkomende diensten

De prestatie kan bijkomende diensten omvatten van het type ´ontspanning´ of ´wellness´. Voornoemde diensten worden duidelijk gespecificeerd in de beschrijving van de aanbieding. Elk verzoek aan de partner om een bijkomende dienst te verstrekken, komt voor rekening van de koper.

Artikel 4: Informatie vanwege de reisorganisator:

De reisorganisator is verplicht:
§1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische/Nederlandse nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
§2. voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mailadres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisorganisator;
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

Artikel 5: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Totstandkoming van het contract

Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Artikel 7: Prijs

§1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
§2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
§3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 8: Belastingen

Bepaalde bijkomende belastingen en/of kosten, zoals met name de verblijfsbelasting of de toeristenbelasting, kunnen worden opgelegd door de overheden van het land van bestemming van de prestatie en zijn niet inbegrepen in de prijs van de prestatie. Deze bijkomende belasting en/of kosten worden ter plaatse of voor het vertrek door de koper voldaan.

Artikel 9: Waarborg

De voorwaarden van de aanbiedingen kunnen vermelden dat de partner aan de koper een waarborg vraagt zodra deze ter plaatse aankomt. Wanneer een waarborg wordt gevraagd, dient de koper deze aan de partner te storten, zo niet kan hem de toegang tot de gereserveerde logies worden geweigerd.
Deze waarborg dient om de partner te vergoeden voor eventuele beschadigingen en/of problemen veroorzaakt door de koper. In voorkomend geval betaalt Outspot de door de partner ontvangen waarborg in geen geval terug aan de koper.
Indien de koper niets beschadigd heeft en/of geen problemen heeft veroorzaakt, wordt de waarborg door de partner aan de koper terugbetaald aan het einde van het verblijf na inventarisatie van de logies (appartement, bungalow, chalet, kamer…).

Artikel 10: Verzekering van de koper

In de prijzen van de prestaties aangeboden door OUTSPOT is geen enkele verzekering inbegrepen.
De koper wordt aangeraden op het ogenblik van de bestelling een verzekeringsovereenkomst af te sluiten om de financiële gevolgen te dekken van de annulering van de reis of het verblijf door zijn toedoen of in geval van ziekte of ongeluk.

Artikel 11: Betaalwijzen

De betaling geschiedt uitsluitend op de beveiligde site van Outspot.
De bestelling wordt enkel aanvaard en bevestigd wanneer het volledige bedrag is ontvangen en geïnd.
Outspot behoudt zich het recht voor de bestelling te ontbinden of te annuleren wanneer deze niet door de koper betaald is of indien zich een probleem voordoet met de betaling.

Artikel 12: Overdraagbaarheid van de boeking

§1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisorganisator, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
§2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 13: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 14: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

§1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
§2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
§3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

Artikel 15: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

§1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: – ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. – ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

Artikel 16: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis of voorziet de reisorganisator een vergoeding ter waarde van de niet uitgevoerde diensten.

Artikel 17: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 18: Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht kan volgens het Koninklijk besluit van 18 november 2002 door de koper niet worden uitgeoefend voor waardebonnen die betrekking hebben op de levering van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding.
Het staat de koper echter vrij om op eigen initiatief een annuleringsverzekering af te sluiten bij een derde verzekeringsmaatschappij om een terugbetaling te bekomen wanneer hij zijn bestelling noodgedwongen moet annuleren.

Artikel 19: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
§2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
§3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
§4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

Artikel 20: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 21: Klachtenregeling

Vóór de afreis: §1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisorganisator.
Tijdens de reis: §2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot de partner die de diensten aanbiedt, tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of rechtstreeks tot de reisorganisator.
Na de reis: §3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 22: Verzoeningsprocedure

§1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
§2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
§3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
§4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
§5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 23: Arbitrage of Rechtbank

§1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
§2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
§3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
§4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, e-mail: clv.gr@skynet.be