outspot.be

Loading profile...

Schrijf je gratis in en mis geen enkele deal! Ik wens mij in te schrijven op de nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De term ´Outspot´ op deze site verwijst naar de naamloze vennootschap, Confinity NV:
 

Confinity NV (Outspot)
KBO-nr: BE0897.991.257
helpdesk@outspot.be
 

Retouradres
Onderaan de actie op de website en op je aankoopbevestiging vind je de contactgegevens van de dienst na verkoop terug.

Maatschappelijke zetel
Let op! Dit is geen retouradres.
Dorp 16, 9830 Sint-Martens-Latem, België
Retours op dit adres worden niet verwerkt. Voor retours zie “Retouradres” hoger.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Outspot als verkopende partij betrokken is.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De algemene voorwaarden kunnen ook op elk moment door de consument opgeslagen worden als PDF.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Onjuistheden

Outspot is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk diende te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Outspot die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

4. Veilig betalen

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft outspot passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Outspot daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Outspot biedt via het betaalplatform van Ogone diverse manieren aan om elektronisch en veilig te betalen.

5. Rechten van de consument

Al je rechten blijven onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder. Outspot fungeert enkel als transactie- en marketingkanaal. Voor eventuele problemen of defecten kan je rechtstreeks contact opnemen met de adverteerder die de herstelling, vervanging of schadevergoeding conform je rechten voor zijn rekening neemt.

6. De herroepingstermijn

6.1. Algemeen

Je hebt het recht aan de onderneming mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de dertig kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde concreet vanaf de dag volgend op de dag waarop je de bestelde voucher per e-mail hebt ontvangen.

Je kan de retour aanvragen via https://www.outspot.be/nl/mijn-aankopen door te klikken op de knop "Retourneer - Meld defect". 

Op sommige acties is er zelfs een terugbetalingsgarantie tot 6 maanden na aankoop. Klik hier voor meer info.

6.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

6.2.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten waarbij je voorkeur werd uitgevoerd door de leverancier (bijvoorbeeld bij vermelding van je  naam op een product). Het herroepingsrecht is eveneens niet van toepassing op reizen die online geboekt worden en op tickets voor evenementen, concerten, festivals of belevenissen met betrekking tot een of meerdere vaste data.

6.2.2 In volgende gevallen is het herroepingsrecht eveneens niet van toepassing. Dit gaat dan om producten die:

 • volgens je specificaties vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd;

 • snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 • niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen; de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

 • overeenkomsten waarbij je de onderneming specifiek verzocht hebt hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

6.3. Terugbetalingen tijdens de herroepingstermijn

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Je krijgt de keuze tussen een waardebon met extra vergoeding en een overschrijving op je rekening. Kies je voor een overschrijving? Vraag dan de omzetting van je waardebon aan in je mail. Fluitje van een cent! Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

7. 100% terugbetalingsgarantie tot 6 maanden na aankoop (niet voor producten)

Wettelijk dient Outspot een terugbetalingstermijn in acht te nemen van 14 dagen voor de meeste campagnes. In het kader van de 100% terugbetalingsgarantie van Outspot, wordt echter 100% terugbetaling tot 6 maanden na aankoop gegarandeerd. Dit kan op eenvoudige aanvraag per brief of e-mail. Voeg de voucher en een kopie van de identiteitskaart toe.

Voor tickets voor evenementen, concerten en festivals of reizen/belevenissen met betrekking tot een of meerdere vaste data, geldt deze garantie niet. Ook voor levering van producten geldt deze garantie niet. De garantie wordt bij de acties telkens duidelijk aangeduid op de website (zie logo 6 maanden terugbetalingsgarantie). Opgelet: indien de voucher gereserveerd, opgebruikt of vervallen is, vervalt de garantie.

Opgelet: Als je de aankoop (voor een deel) met een waardebon betaald hebt, wordt het volledige bedrag in de vorm van een waardebon terugbetaald. Waardebonnen zijn niet cumuleerbaar.

8. Producten: service, garantie of annulatie

Outspot zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Outspot bezorgt een samenvatting van de bestelling na het plaatsen hiervan aan het elektronisch postadres van de consument. De klant ontvangt na bestelling een bevestigingsmail met een link naar een pdf-bestand.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Outspot kenbaar heeft gemaakt.

Outspot zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen met uitdrukkelijke toestemming van de consument. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

In het geval de consument een klacht heeft in verband met de levering of uitvoering van de bestelling wordt deze behandeld overeenkomstig artikel 11.

Bij ‘Praktisch’ staat vermeld wie verantwoordelijk is voor de aanbieding: Outspot of een partner. Daar staan tevens de contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) vermeld.

Er zijn verschillende redenen waarom je een service-, garantie- of annuleringsverzoek zou willen indienen, bijvoorbeeld:

8.1. Je wilt afzien van de aankoop

Je hebt het recht aan de onderneming mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de dertig kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering van het goed. Nadat je je besluit om te herroepen aan de aanbieder bekend hebt gemaakt, krijg je nog eens 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen.

Wil je annuleren vooraleer het product verzonden is?

Je kan kosteloos annuleren. De terugbetaling (in de vorm van een waardebon of in cash) zal ten laatste 5 dagen na uitoefening van dit herroepingsrecht gebeuren.

Wil je annuleren na verzending van het pakket? (geen defect)

Zorg dat het product aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De annulering is binnen 30 dagen na aflevering.

 • Het product wordt ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd.

 • Het product wordt compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen, etc.) geretourneerd.

Verbruiksartikelen zoals batterijen, wasmiddel, lampen en parfum kunnen niet retour worden genomen.

Persoonlijke hygiëneproducten zoals tandenborstels, scheermesjes, tondeuses en thermometers kunnen niet retour worden genomen.

Als de annulatie aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je de bestelling annuleren. Kijk hiervoor naar “Praktisch” op jouw voucher. Daar vind je namelijk degene die verantwoordelijk is voor de actie.

Outspot is verantwoordelijk. Stuur een e-mail naar helpdesk@outspot.be met daarin jouw vouchercode, naam, leveringsadres en eventuele opmerkingen. We trachten je binnen de 8u (op werkdagen) te antwoorden met duidelijk retourinstructies. Je dient altijd te wachten op een schriftelijke bevestiging van onze medewerkers vooraleer het product retour te sturen. In dit geval sta je zelf in voor de retourkosten. Indien een geretourneerd product niet aan de voorwaarden voor annulering voldoet, kan Outspot deze niet verwerken. Outspot zal dan contact met jou opnemen.

Een partner is verantwoordelijk. Stuur een e-mail naar de partner met daarin jouw vouchercode, naam, leveringsadres en eventuele opmerkingen. De partner zal jou laten weten hoe je het product kan retourneren. Je dient altijd te wachten op een schriftelijke bevestiging van onze partner vooraleer het product retour te sturen.

8.2. Je hebt het product niet tijdig ontvangen?

Outspot tracht alle producten binnen een maximum termijn van 3 weken te leveren. Het kan gebeuren dat je op moment van levering afwezig was of dat de koerierdienst jouw adres niet vond. Geen nood!

Indien je jouw pakketje niet binnen 3 weken na aankoop ontvangen hebt, stuur dan een e-mail naar helpdesk@outspot.be met daarin jouw vouchercode en het opgegeven leveringsadres. We gaan de verzendstatus van jouw pakketje na en sturen je een code door die je kan traceren op de website van de aangegeven koerierdienst. Als we niet over een traceercode beschikken, sturen we je desgewenst een nieuw exemplaar op of, indien dit niet mogelijk is, gaan we over tot een terugbetaling (in de vorm van een waardebon of in cash).

Wanneer je bijvoorbeeld niet thuis was op moment van levering of de koerierdienst het adres niet vond, wordt het product naar ons geretourneerd. We sturen dit dan een tweede keer kosteloos op naar het door jou opgegeven leveringsadres voor zover deze gegevens bij de bestelling correct werden ingevoerd.

8.3. Product is onvolledig, beschadigd en/of defect bij levering

Onze Outspot-medewerkers proberen jouw bestelling zo goed mogelijk te verpakken. Het kan altijd gebeuren dat je tijdens het uitpakken of monteren alsnog een beschadiging of afwijking opmerkt.

We adviseren je om het aangekochte product altijd binnen de 30 dagen te controleren op inhoud, beschadigingen of technische defecten.

Indien je binnen deze termijn een afwijking opmerkt, kan je dit melden aan Outspot of aan de partner die verantwoordelijk is voor de actie (zie “Praktisch”).

Als Outspot verantwoordelijk is, stuur je een e-mail naar helpdesk@outspot.be met je vouchercode en een beschrijving van het defect of de beschadiging, eventueel aangevuld met foto’s van de beschadiging. Je dient altijd te wachten op een schriftelijke bevestiging van onze medewerkers vooraleer het product retour te sturen.

Als de beschadiging of het defect duidelijk zichtbaar is op foto’s, biedt Outspot je direct een gehele of gedeeltelijke terugbetaling (in de vorm van een waardebon of in cash). Zo hoef je het product niet naar ons te retourneren.

Indien het defect niet af te leiden valt aan de foto, dient het product geretourneerd te worden naar Outspot. Via e-mail versturen we je dan een verzendlabel en de nodige instructies voor de retour.

Eens Outspot jouw retour ontvangen heeft, wordt de schade of defect onmiddellijk bekeken. Stelt Outspot schade of een defect vast dan probeert Outspot dit allereerst te repareren. Lukt dit niet, dan word je terugbetaald (in de vorm van een waardebon of in cash).

Als een partner verantwoordelijk is, stuur je een e-mail naar de partner met je vouchercode en een beschrijving van het defect of de beschadiging, eventueel aangevuld met foto’s van de beschadiging. De partner zal jou laten weten hoe je het product kan retourneren. Je dient altijd te wachten op een schriftelijke bevestiging van onze partner vooraleer het product retour te sturen.

8.4. Product defect binnen garantietermijn

Je mag van Outspot verwachten dat een door ons geleverd product naar redelijke verwachtingen werkt. Het kan helaas eens gebeuren dat na verloop van tijd je product een defect of mankement vertoond. Als dit binnen de wettelijke bepaalde garanties en voorwaarden valt, kan je dit melden. Dat kan via Outspot of via de partner die verantwoordelijk is voor de actie (zie “Praktisch”).

Outspot is verantwoordelijk. Indien het product defect gaat binnen de eerste zes maanden na levering, dan verzendt Outspot je een verzendlabel met de nodige instructies. Vervolgens retourneer je het defecte product naar ons en eens ontvangen, bieden we je een passende oplossing (omruiling, reparatie of terugbetaling).

Wanneer het defect van het product meer dan zes maanden na levering wordt vastgesteld, dan dien je het product op eigen kosten naar Outspot te retourneren. Ook dan behandelen we het defect met de nodige zorg en bieden we jou een passende oplossing.

Je dient altijd te wachten op een schriftelijke bevestiging van onze medewerkers of partners vooraleer het product retour te sturen.

Bepaalde zaken vallen buiten garantie, zoals:

 • Waterschade

 • Val en stootschade

 • Gebruikersschade door onkundig of onjuist gebruik

 • Garantietermijn 2 jaar die verlopen is

 • Ontbreken van onderdelen

 • Verbruiksartikelen zoals lampen, batterijen en vloeistoffen

 • Artikelen waarvan de verzegeling verbroken is

Valt jouw melding buiten de garantie of voorwaarden, dan kunnen er onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor jouw eigen rekening.

Mocht de garantieperiode al verlopen zijn en je product geraakt toch nog defect, dan kun je altijd kijken of de fabrikant je nog kan helpen.

Een partner is verantwoordelijk. Stuur je een e-mail naar de partner. De partner zal de procedure uitleggen. Je dient altijd te wachten op een schriftelijke bevestiging van onze partner vooraleer het product retour te sturen.

Neem contact op met de verantwoordelijke partner of met Outspot (via helpdesk@outspot.be) indien je vragen hebt over een van bovenstaande zaken.

Als Outspot een annulatie, service of garantieverzoek in behandeling neemt, dan wordt geprobeerd dit altijd binnen een redelijke termijn op een goede wijze op te lossen.

Het kan voorkomen dat wij geen product kunnen naleveren omdat er geen voorraad is. Als dit het geval is, wordt er standaard een gehele of gedeeltelijke terugbetaling (in de vorm van een waardebon of in cash) aangeboden.

Opmerking

Je dient tijdens de bedenktijd van 30 dagen voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. Je hebt het recht om het product te beoordelen en te proberen of je het wilt houden, zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang je nog niet besloten hebt het product te houden, mag je het niet gebruiken. Wanneer je het product voor meer hebt gebruikt dan nodig is om te beoordelen of je de zaak daadwerkelijk wilt houden, daalt het product in waarde. De webwinkelier heeft dus recht op vergoeding wanneer je het product gebruikt terugzendt.

9. Reizen

Alle informatie inzake onze reisaanbiedingen (rechten, klachten, bijstand, aansprakelijkheid, enz.) vind je op deze pagina met specifieke reisvoorwaarden.

10. Privacyverklaring

Meer informatie over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over je rechten, kan je vinden in onze privacyverklaring.

11. Cookieverklaring

Meer informatie over ons cookiebeleid kan je vinden in onze cookieverklaring.

12. Gedragscode

Outspot is als lid van BeCommerce door de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel.

Deze gedragscode is rechtstreeks verkrijgbaar via deze link https://www.becommerce.be/files/BeCommerce_Gedragscode_BeCommerce_Kwaliteitslabel.pdf of op verzoek kan een papieren versie bekomen worden.

13. Klachtenbehandeling en geschillenregeling

Klachtenbehandeling

Outspot beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Outspot, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De bij Outspot ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Outspot binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Outspot en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassin, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

Geschillen tussen de consument en Outspot over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Outspot voorgelegd aan de Geschillencommissie BeCommerce. Tevens kan je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Outspot aan deze keuze gebonden. Wanneer Outspot dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Outspot schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Outspot de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Outspot gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Outspot ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

14. Aansprakelijkheid

Outspot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen, ongevallen, verliezen of wat dan ook die verbonden zijn aan het aanbod. Outspot kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten zijn wil om, slecht, niet of niet tijdig ontvangen door de klant van informatie die nodig is om de (tijdig) bestelling uit te voeren.

15. Disclaimer

Alle informatie op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen aan verandering onderhevig zijn. Outspot (Confinity NV) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Outspot (Confinity NV) of haar partners.

16. Diverse bepalingen

De maatschappelijke zetel van Confinity NV is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Dorp 16, met KBO-nummer 0897 991 257. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden echter te sturen naar de vestiging van Outspot (Dorp 16, 9830 Sint-Martens-Latem) of naar het e-mail-adres helpdesk@outspot.be.

Alle prijzen worden vermeld op de site en zijn inclusief btw voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan word je zo snel mogelijk geïnformeerd. Je kan in vermeld geval je bestelling kosteloos annuleren. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taksen die je moet betalen.

Bestellen kan vanaf 18 jaar.