outspot.be

Loading profile...

Schrijf je gratis in en mis geen enkele deal! Ik wens mij in te schrijven op de nieuwsbrief

Wedstrijdreglement


  1. Aan de wedstrijden van Outspot mag iedereen deelnemen die zijn woonplaats in België of Nederland heeft, behalve de personeelsleden en de freelance medewerkers van Confinity bvba en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
  2. Een wedstrijd loopt telkens gedurende een duidelijk aangegeven periode. De winnaar wordt telkens gecontacteerd door Outspot. De naam van de winnaar wordt bekendgemaakt op deze website. Elke deelnemer geeft door deelname de toestemming om zijn/haar naam te plaatsen op de website bij het winnen van de wedstrijd.
  3. De deelnemer kan per opgegeven e-mailadres maximaal 1 antwoord geven per wedstrijd. Het winnend antwoord zal worden gecontroleerd op geldigheid van de gebruikte e-mailadressen. Indien het een ongeldig e-mailadres betreft, word het betreffende antwoord als onbestaande beschouwd. Als ongeldig e-mailadres wordt beschouwd: onbestaand of ongeldig e-mailadres, een e-mailadres dat voor dezelfde wedstrijd verschillende malen werd gebruikt, of een adres dat blijk geeft van misbruik (vb. opvallend veel gebruikers op een niet-courante domeinnaam).
  4. De prijs wordt toegekend aan de deelnemer met een tijdig ingediend en volledig ingevuld wedstrijdformulier, met het antwoord op de schiftingsvraag dat zoveel mogelijk het juiste antwoord benadert. Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet toegekend aan de fraudeur, maar aan de 2e beste. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij deze niet binnen de aangekondigde periode gebruikt. Indien blijkt dat 2 of meer personen in dezelfde mate de schiftingsvraag benaderen zal de vroegste (oudste) van de betrokken inzendingen als enige winnaar gelden.
  5. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting.
  6. Door hun deelname aan de wedstrijd schrijven de deelnemers zich automatisch in voor het ontvangen van de Outspot nieuwsbrief. De deelnemer aanvaardt dat de organisator de gegevens gebruikt voor direct marketing doeleinden en dit voor intern gebruik, of voor het verzenden van een nieuwsbrief of een andere boodschap per e-mail, zonder hiervoor enig recht tot vergoeding te mogen eisen.
  7. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook. De aanduiding van de winnaars is definitief. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.
  8. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  9. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van artikel 4 §1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor direct marketing doeleinden van Outspot zelf. De gegevens zullen niet worden overgemaakt aan derden. De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering van te vragen.
  10. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

Bekijk zeker onze deals!